Opis poročila porabi vodeV nadaljevanju vam ponujamo opis poročila o porabi vode, ki ga Kommunio d.o.o. izdela za vas. Primeri obračunov in pripadajoče pravilnike
ter zakonodajo (Uradni list RS, št. 60/2009 ter spremembe v Uradni List RS, št. 87/2011), št lahko najdete na:


Poročilo o porabi vode za stranko:

Razlaga poročila o porabi vode:Informacije o komitentih

 • (1) Število oseb na vhodu. V prikazanem primeru ima vsak vhod svoj števec za hladno vodo. Vsa stanovanja so opremljena z vodomeri, zato je število oseb na pavšalu nič.
 • (2) Število oseb v bloku. Topla voda se obračunava po glavnem števcu v podpostaji za cel blok (več vhodov) skupaj. Za tiste osebe, ki v stanovanju nimajo vodomerov, se računa pavšalna poraba vode.

Hladna voda

 • (3) Poraba glavnega števca se popiše vsak mesec v istem času, kot se odčitavajo vodomeri v stanovanjih.
 • (4) Seštevek porabe vseh stanovanjskih vodomerov za hladno vodo, ki so vezani na števec (3).
 • (5) = (3) – (4) Ostanek oz. razlika, ki nastane zaradi tehničnih lastnosti števcev, pri ročnem popisovanju pa tudi zaradi časovnega zamika in manjkajočih podatkov. Te razlike so v nekaterih objektih minimalne (nekaj litrov), v drugih pa lahko znašajo tudi okrog 10% porabe.
 • (6) = (5) : (4) Razlika se deli med porabnike sorazmerno z njihovo porabo – kot odstotek zvišanja ali znižanja porabe
 • (7) Celotni strošek porabljene hladne vode po računu dobavitelja. Znesek vključuje strošek vodarine, kanalščine ter vse prispevke in davke, ki se obračunajo za porabljeno vodo.
 • (8) = (7) : (3) Končna cena za kubični meter hladne vode z vključenimi dajatvami.

Topla voda

 • (9) Glavni števec za toplo vodo se popisuje istočasno z ostalimi števci.
 • (10) Seštevek porabe vseh stanovanjskih vodomerov za toplo vodo, ki so vezani na števec (9).
 • (11) = (9) – (10) Ostanek oz. razlika med porabo stanovanjskih vodomerov in glavnega števca.
 • (12) Ker je v stavbi nekaj stanovanj brez števcev za toplo vodo, se bo razlika razdelila na ta stanovanja po številu oseb. Zato se v tem primeru ne izračunava % razlike.
 • (13) Celotni strošek porabljene vode po računu dobavitelja vode. Energija za ogrevanje vode je drugi strošek in se tudi obračunava (deli) posebej.
 • (14) = (13) : (9) Končna cena za kubični meter tople vode z vsemi dajatvami, vendar brez stroška energije za ogrevanje vode, ki se obračuna posebej.

Obračunana poraba za stanovanje

 • (15) Ločeno je prikazana poraba hladne in tople vode ter vse vode skupaj. V nekaterih stavbah obračunajo strošek vode skupaj, ne glede na to, ali je topla ali hladna. Strošek energije za ogrevanje vode pa je obračunan posebej.
 • (16) = (24) – (22) Poraba vode odčitana po stanovanjskih vodomerih. Če je več vodomerov za isto vrsto vode (hladno ali toplo) je prikazan seštevek po vrsti vode.
 • (17) Pavšal – delitev po osebah – v primeru, če v stanovanju ni vodomerov
 • (18) = (16) x (6) Pripadajoča količina popisne razlike (5) glede na porabo posameznega števca (16)
 • (19) Končna obračunana poraba vode. (19) = (16) + (18) če se poraba obračunava po števcih, ali (19) = (17), če je obračunan pavšal
 • (20) Končni strošek vodarine. (20) = (19) x (8) za hladno vodo oz. (20) = (19) x (14) za toplo vodo ter seštevek obeh, če je poraba vode obračunana skupaj kot ena postavka.

Števci – podatki za posamezne števce v stanovanju

 • (21) Serijska številka je zapisana na ohišju vsakega števca. Pri daljinskem odčitavanju se preko te številke prenašajo podatki o stanju števca v program za obračun.
 • (22) Vrsta vode – hladna ali topla. Za vsako vrsto vode je lahko v stanovanju več vodomerov. Podatki so prikazani za vsak vodomer posebej
 • (23) Zadnje obračunano stanje prejšnjega obdobja.
 • (24) Stanje za tekoče obračunsko obdobje.
 • (25) = (24) – (22) poraba vode na posameznem števcu